Društvo TečajCPP.com
Društvo za izobraževanje, 
osveščanje in oblikovanje.
Osredek pri Dobrovi 32, 1356 Dobrova
info@tecajcpp.com
Društvo TečajCPP.com
  Domov    Tečaj CPP    Testi CPP    Postanite član TečajCPP.com    FAQ in Ankete Društvo TečajCPP.com
Poiščite na TečajCPP.com 
   
Društvo TečajCPP.com
  :: No, pa začnimo...
Opravljanje vozniškega izpita
O avtošoli
Pomen izrazov
  :: Znaki in označbe
Znaki ki jih dajejo policisti + Triopan
Vozila s prednostjo in vozila za spremstvo
Svetlobni prometni znaki
Znaki za nevarnost
Znaki za izrecne odredbe
Znaki za obvestila
Dopolnilne table in drugi znaki
Označbe na vozišču
Uporaba rumene luči
  :: Vozilo v prometu
Označevanje udeležencev
Registrske tablice
Tehnični pregledi
Pnevmatike
  :: Uporaba vozil
Prevoz oseb
Prevoz tovora
Vleka
Vožnja in opojne substance
Prometne nesreče in EU poročilo
  :: Vožnja po cesti
Hitrost
Vključevanje na cesto, prehodi za pešce, železniška proga
Križišča
Obračanje in vzvratna vožnja
Ustavitev in parkiranje
Prehitevanje in vožnje mimo
Avtocesta
Vožnja skozi predore
  :: Nasveti
Speljevanje v klancu
Bočno parkiranje
Parkiranje v strmini
  :: Zanimivosti
Slike prometnih nesreč
Izpostavljenost v prometnih nesrečah
  :: Načelo zaupanja
Udeleženec v cestnem prometu sme pričakovati, da bodo vsi udeleženci v cestnem prometu in tisti, ki skrbijo za ceste, spoštovali predpise o varnosti cestnega prometa in predpise, ki se nanašajo na ceste.
 
  :: Vozila
Vozilo je vsako prevozno sredstvo, namenjeno vožnji po cesti, razenposebnih prevoznih sredstev, med katere spadajo otroška prevozna sredstva, bolniški vozički ter športni pripomočki in naprave, ki omogočajo gibanje hitrejše od hoje pešca.
enosledno vozilo je vozilo, katerega sled ni širša kot 50 cm. dvosledno vozilo je vozilo, katerega sled je širša kot 50 cm.
motorno vozilo je vozilo, namenjeno vožnji po cesti z močjo lastnega motorja, razen tirnih vozil in koles s pomožnim motorjem.
lahki priklopnik je priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 750 kg.
skupina vozil je med seboj povezana skupina najmanj enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v cestnem prometu udeležena kot celota.
kolona vozil so tri ali več vozil, ki vozijo v vrsti po istem prometnem pasu na taki medsebojni razdalji, da sta hitrost vožnje in ravnanje voznikov v medsebojni odvisnosti. in v majhni medsebojni razdalji.
masa vozil
  masa vozila je masa vozila, pripravljenega za vožnjo, brez potnikov in tovora, z voznikom (75 kg) razen pri vozilih, ki spadajo v kategorijo dvo ali trokolesnih motornih vozil, z 90% goriva in polnimi rezervoarji tekočin razen odpadne vode, ter rezervnim kolesom in orodjem, pri avtobusih pa tudi z drugim članom posadke (75 kg), če je zanj predviden poseben sedež.
nosilnost je razlika med največjo dovoljeno maso in maso vozila.
največja dovoljena masa je masa, ki jo določi proizvajalec vozila glede na konstrukcijske lastnosti vozila.
skupna masa je masa vozila oziroma skupine vozil skupaj z maso tovora in oseb , ki so na oziroma v njem.
osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vozila na vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar vozilo miruje.
  :: Več o vozilih
  :: Udeleženci
udeleženec cestnega prometa je oseba, ki je na kakršen koli način udeležena v cestnem prometu.
voznik je oseba, ki na cesti vozi vozilo.
voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Sloveniji ali v tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje
za vožnjo motornih vozil katerekoli nacionalne kategorije več kot dve leti;.
pešec je oseba, udeležena v cestnem prometu, ki po cesti hodi, pri tem pa lahko vleče ali potiska vozilo, se premika z invalidskim vozičkom s hitrostjo pešca ali tak voziček potiska in oseba, ki uporablja za gibanje drugo prevozno sredstvo, ki po zakonu ni vozilo.
očitno pod vplivom alkohola je udeleženec cestnega prometa takrat, kadar je zaradi vpliva alkohola njegovo ravnanje v prometu nezanesljivo.
nezanesljivo ravnanje je ravnanje udeleženca cestnega prometa je, kadar zaradi neznanja, neizkušenosti, vpliva alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali zaradi drugega vzroka ne obvladuje svojega ravnanja ali vozila v cestnem prometu in pride zaradi tega do kršitev prometnih pravil, pomena prometnih znakov ali znakov policistov oziroma druge pooblaščene uradne osebe.
ogrožanje je ravnanje, ki je v nasprotju z določbo tega zakona, s katerim udeleženec v cestnem prometu povzroči nevarno situacijo, zaradi katere bi se lahko pripetila prometna nesreča, pa se ni, bodisi po naključju ali zaradi ustreznega ukrepanja udeležencev cestnega prometa.
 
  :: Vožnja
vožnja mimo je vožnja mimo udeleženca cestnega prometa, ki se ne premika, objekta ali ovire na vozišču.
srečanje je vožnja mimo udeleženca cestnega prometa, ki prihaja iz nasprotne smeri.
prehitevanje je vožnja mimo drugega udeleženca cestnega prometa, ki se premika v isti smeri po prometnem pasu ali delu smernega vozišča, ki je namenjen prometu. Hitrejša vožnja ene kolone vozil od druge na cesti, ki ima najmanj dva prometna pasova za vožnjo v eno smer, ni prehitevanje.
bočna razdalja je razdalja med skrajno točko na levi ali na desni strani vozila in najbližjo točko drugega vozila, udeleženca v cestnem prometu ali ovire.
zmanjšana vidljivost pomeni, da je vidna razdalja zaradi megle, dima, dežja, sneženja ali drugih podobnih okoliščin krajša od poti ustavljanja pri gibanju z največjo dovoljeno hitrostjo.
ponoči je čas od sončnega zahoda do sončnega vzhoda.
 
  :: Na cesti
vozišče je del cestišča, ki je namenjen prometu vozil in ga pod posebnimi pogoji lahko uporabljajo tudi pešci. Sestavljajo ga en ali več prometnih pasov in posebni pasovi.
smerno vozišče je vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je namenjen vožnji vozil v eni smeri in ga lahko sestavljajo en, dva ali več prometnih pasov.
prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti.
prometni pas za počasna vozila je označen prometni pas, namenjen vožnji vozil, ki zaradi počasne vožnje zmanjšujejo pretočnost prometa.
pospeševalni in zaviralni pas sta označena prometna pasova namenjena pospeševanju pri vključevanju in zaviranju pri izključevanju vozil z javne ceste.
odstavni pas je vzdolžni del cestišča, ki je od vozišča ločen z robno črto, na katerem ni dovoljen promet in je namenjen ustavitvi vozil v sili.
bankina je del cestišča ob vozišču ali robnem pasu, zgrajena kot njegov utrjeni ali neutrjeni del.
območje za pešce je prometno območje, ki je namenjeno izključno pešcem. Drugi udeleženci v prometu ga lahko uporabljajo samo v primeru, ko to dovoljuje prometna signalizacija.
prehod za pešce je del vozišča, ki je namenjen prehajanju pešcev čez cesto in je označen s predpisano prometno signalizacijo
otok za pešce je dvignjena ali od cestišča kako drugače ločena urejena površina na cestišču, namenjena postanku pešcev, ki prečkajo cesto ali vstopajo v vozilo javnega potniškega prometa ali izstopajo iz njega.
Ceste
  :: Več o prometnih pasovih
MySQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'TYPE=MyISAM' at line 4