z oranľno tablo s črnim robom
z opozorilnimi nalepkami za nevarnost, ki jo predstavlja nevarna snov
eksplozivne snovi in plin
plini
vnetljive tekočine
vnetljive trdne snovi in snovi, ki tvorijo pline
oksidirajoče snovi
strupene snovi
radioaktivne snovi in plini
jedke snovi
različne nevarne snovi in nevarni predmeti
snovi, ki se prevaľajo v segretem stanju
z odsevnimi telesi oranľne barve na sprednji in zadnji strani vozila